هدف
4 پسند
    

حمید نصیرزاده: هدف بدون برنامه،
فقط یک آرزو است.
agoal without a plan
is just a wish

۲۹ مرداد۱۳۹۷