پرسنال برند ۸
2 پسند
    

حمید نصیرزاده:

پرسنال برند

یعنی وحدت کلام و عمل

یعنی با تخریب دیگران بدست نمی آید

یعنی خودت باشی کفایت می کند

یعنی آشتی با خود و شروع خود سازی

۱۱ مهر۱۳۹۷