من یک ذهن ثروتمند دارم
0 پسند
    

حمید نصیرزاده:

زندگی شما تبدیل به داستانی می‌شود که برای خود تعریف می‌کنید. داستانی را که به خود می‌گویید را تغییر دهید تا زندگی شما تغییر کند.

۰۲ آبان۱۳۹۹