من از هر مشکلی بزرگتر هستم!
1 پسند
    

حمید نصیرزاده:

از هیچ چیزی در زندگی نباید ترسید، بلکه باید آن را درک کرد. اکنون زمان درک بیشتر است، تا شاید ترس کمتری از زندگی داشته باشیم

۰۴ آبان۱۳۹۹