من یک ذهن ثروتمند دارم
1 پسند
    

حمید نصیرزاده:

اولین عنصر تغییر، آگاهی است. تا پی به وجود چیزی نبرید، نمی توانید تغییرش دهید.
عنصر دوم تغییر، شناخت است . با درک این مطلب که «شیوه فکر کردن» شما از کجا نشأت می گیرد ، می پذیرید که باید از جایی خارج از وجودتان آمده باشد.
سومین عنصر ، تغییر تفکیک است وقتی فهمیدید این طرز فکر مال شما نیست، می توانید از آن جدا کنید یا از دستش خلاص شوید.
عنصر چهارم ، باز شرطی شدن است که در آینده نزدیک به صورت مفصل صحبت خواهیم کرد

۰۴ آبان۱۳۹۹