من متعهد به یادگیری و رشد مداوم هستم
1 پسند
    

حمید نصیرزاده:

برنامه ریزی - افکار - احساسات - اقدامات = نتیجه

۰۴ آبان۱۳۹۹