افراد موفق دوستی‌های موفق ایجاد می‌کنند
1 پسند
    

حمید نصیرزاده:

دوستی های موفق ایجاد کنید
هیچ کس با انجام همه کار‌ها به تنهایی موفق نشده است. شبکه دوستی ایجاد کنید و برای یادگیری از آنها و یافتن راه‌‌های جدید، با آنها تماس بگیرید.
انسان های موفق  دوستانشان را انتخاب می‌کنند. افرادی که عادت‌ها، دیدگاه های ذهنی و اخلاق کاری مشابه دارند، با هم جمع می شوند زیرا از یکدیگر حمایت می کنند. زمانی که دوستانتان همفکر شما باشند، دستیابی به آرزو‌هایتان آسان است.
بیشتر افراد به طور ناخودآگاه در مورد دوستان خود تصمیم می گیرند، ولی شما آگاهانه انتخاب کنید. از افرادی  که قابل اعتماد، وفادار، سخت کوش،  پاسخگو،  منظم،  پرشور، مشتاق و دارای دیدگاه مثبت به زندگی هستند، مراقبت کنید؛ انجام این کار می تواند تغییرات عالی برایتان به همراه داشته باشد .
جیم ران می گوید: "شبکه دوستی شما ارزش خالص شماست. "

۱۱ آبان۱۳۹۹