تمرکز
2 پسند
    

حمید نصیرزاده: تمرکز بر افکار مثبت یک عادت است، ذهنتان را تمرین دهید تا بتوانید، در این صورت است که با ثروت و فراوانی هم فرکانس می‌شوید

۱۲ تیر۱۳۹۷