مهربانی...
4 پسند
    

رقیه رضوانی: یا نور
چشم که می گشایم آبی آسمان چون سفره ای پر نعمت مقابل دیدگانم گشوده می شود . ضیافتی برپاست.به بزم نور و خورشید و شادی و روشنایی دعوتم . زندگی مرا به خود می خواند ... نغمه گنجشکان شاد و بازیگوش ، موسیقی شروع روز دیگر است و حریر گل های رنگ رنگ ، نوازش چشم دل است.خدای مهربانم ! نعمت هایت بی منتهاست و من ناتوان از سپاس.مهربانیم ببخش و به شکرانه اش یاری ام کن که مهربان بمانم و مهربانی کنم.

دیدن همه 1 نظر

۸ مرداد۱۳۹۷