تصمیم درست
3 پسند
    

حمید نصیرزاده بیرامی:

واقعیت غم انگیز این است که مردم
همچنان فقیرند چون هنوز تصمیم
نگرفته‌اند ثروتمند باشند.
مردم اضافه وزن دارند متناسب نیستند
چون هنوز تصمیم نگرفته‌اند لاغر و
متناسب باشند. مردم وقت‌شان را بیهوده
تلف می‌کنند چون هنوز تصمیم نگرفته‌اند
که درهر کاری که انجام می‌دهند
راندمان بالایی داشته باشند.
برایان تریسی!
 

۳۱ شهریور۱۳۹۷