پرسنال برند
2 پسند
    

حمید نصیرزاده:

پرسنال برند 

یعنی اعتماد به شما از روی اختیار

یعنی دوری از دورویی

یعنی معتبر سازی ندای درون

یعنی تمرکز


. شاد و پر تلاش زندگی کنید
 

۰۵ مهر۱۳۹۷