پرسنال برند ۲
2 پسند
    

حمید نصیرزاده:

پرسنال برند

یعنی به خود آی 

یعنی لمس وجودت حتی وقتی نیستی

یعنی همه جا خودت باشی و بس

یعنی ذوب شدن در آرزوهایت

شاد و پر تلاش زندگی کنید

۰۵ مهر۱۳۹۷