پرسنال برند ۳
2 پسند
    

حمید نصیرزاده:

پرسنال برند 

یعنی ریشه دار بودن

یعنی همواره رو به ترقی

یعنی رویت عشق در اعماق تو

یعنی هارمونی درون و برون

.

.

شاد و پر تلاش زندگی کنید

۰۶ مهر۱۳۹۷