پرسنال برند ۴
3 پسند
    

حمید نصیرزاده:

پرسنال برند

یعنی وحدت درون و برون

یعنی بی تفاوت نبودن به مسئولیت های اجتماعی

یعنی ابتدا خود یابی و سپس خودسازی

یعنی شادروان عزت الله انتظامی در سینما

.

.

شاد و پر تلاش زندگی کنید

 

۰۸ مهر۱۳۹۷