پرسنال برند ۵
3 پسند
    

حمید نصیرزاده:

پرسنال برند

یعنی تقویت روحیه نقد پذیری

یعنی مدیریت بهینه تشویشهای ذهنی خودمان

یعنی بتوانی نخست خودت را دوست داشته باشی

یعنی خودت را بسازی قبل از این که دیگران تو را بسازند

.

.

شاد و پر تلاش زندگی کنید

۰۸ مهر۱۳۹۷