پرسنال برند ۶
2 پسند
    

حمید نصیرزاده:

پرسنال برند 

یعنی کپی برابر اصل نیست

یعنی همیشه احساس شوید حتی وقتی نیستید

یعنی سکوت کنیم وقتی چیزی را نمی دانیم

یعنی با وجود ترس هایت همچنان پیشروی کنی

.

.

شاد و پر تلاش زندگی کنید

۱۱ مهر۱۳۹۷