پرسنال برند ۷
2 پسند
    

حمید نصیرزاده:

پرسنال برند

یعنی صداقت

یعنی رسیدن به مقصد

یعنی گاهی سکوت کنیم،آن هم مطلق

یعنی با سخت کوشی و تلاش هرروزه بدست می آید

۱۱ مهر۱۳۹۷