پرسنال برند ۹
2 پسند
    

حمید نصیرزاده:

پرسنال برند 

یعنی نیازمند مدیریت زمان است

یعنی کشف اثربخش ترین ابعاد زندگی

یعنی حس رضایت از آنچه هستی

یعنی با تغییرات کوچک آغاز و در نهایت تثبیت می شود

۱۱ مهر۱۳۹۷