نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی
3 پسند
    

حمید نصیرزاده:
نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی در شب زادروز هفتادسالگی اش افتتاح شد.
نشان سیمرغ جشنواره فیلم فجر از آثار برجسته اوست

۱۵ مهر۹۷