☑️ موفقیت را چگونه می سنجیم؟
2 پسند
    

حمید نصیرزاده:

 آرمانها ذاتا مبهم هستند، آنها تنها زمانی که افراد حاضر بر سر شیوه سنجش آنها به توافق برسند آشکار می شوند.
 هر یک از سطوح چارچوب منطقی اقدامات سنجش، موفقیتی در بر دارند که بیانگر شیوه شناسایی انجام موفقیت آمیز هر یک از آرمانها هستند. سنجش موفقیت از جملات، عبارات یا نکاتی تشکیل شده است که دقیقا معنای هر یک از آرمان ها را تبیین می کند.

 این معیارها از پیش شرایطی را توصیف می کنند که انتظار دارید هنگام دستیابی به اهداف وجود داشته باشند.

 آنها کمیت، کیفیت و زمان “QQT” را تببین می کنند.

 سه بعد سنجش بسیار رایج:کمیت – چه مقدار؟ چه تعداد؟  کیفیت – میزان خوبی؟ چه ویژگیهای استاندارد یا عمکردی؟زمان – تا چه زمان یا چقدر طول می کشد؟

 علاوه بر این دسته بندی QQTدو دسته دیگر نیز ممکن است وارد بازی شوند:مشتریان – کاربران، خریداران و یا ذی نفعان کیستند؟هزینه – منابع مورد نیاز کدامند؟

 برگفته از مقاله؛ مدیریت استراتژیک پروژه , نویسنده: تری اشمیث

۰۷ آذر۱۳۹۷