فیلم مستند استاد سرژآواکیان
2 پسند
    

حمید نصیرزاده:

استاد حمید نصیرزاده ، طراح ، گرافیست و مدیر برجسته در مقابل دور بین مستندسر‌ژ
استاد سرژآواکیان بزرگ مردی هستند که نامشان بر تارک هنر گرافیک ایران ماندگار است

۱۸ دی۱۳۹۷