از کجا آمده ام؟
2 پسند
    

حمید نصیرزاده:

" از کجا آمده ام؟  آمدنم بهر چه بود؟"     راستی چرا آمده ایم؟ به کجا می رویم؟ در این دنیای پهناور چه رسالتی به عهده داریم؟ پاسخ شما به این سوالات چیست؟ دوست دارید دیگران شما را چگونه ببینند؟ یا با شنیدن نامتان کدام صفت شما را به ذهن بیاورند؟ آیا دوستانتان با اندیشیدن به شما، احساس شادمانی خواهند داشت؟....

به زودی مباحثی را در حوزه تعالی فردی،
رسالت، اهداف و ارزشها تقدیم دوستان خواهم کرد. ما را 
در وب سایت دنبال نمایید.

۱۹ دی۱۳۹۷