سال نو مبارک
2 پسند
    

حمید نصیرزاده:

درود

فصل ها را ورق زدیم تا به بهار برسیم.چه زییاست دمیدن شکوفه ها وزیباتر از آن روییدن گل لبخندبرلبهایتان.امیدوارم بهار زندگیتان سبز وخرم، چراغ دلتان روشن،خانه تان آبادان و نغمه سعادت بر زبانتان جاری باد. سال نو مبارک

۲۸ اسفند۱۳۹۷