کوچک عمل کنید
2 پسند
    

حمید نصیرزاده بیرامی:

بزرگ فکر کنید، کوچک عمل کنید

۱۶ خرداد۱۳۹۸