خالق زندگی خود  باشید
1 پسند
    

حمید نصیرزاده:

بسیاری از ما زندگی خود را در انتظار "دستیابی به موفقیت بزرگ" خود می گذرانیم. ما فکر می کنیم که اگر فقط سرمان را پایین بیندازیم ، سخت کار کنیم و کارهای درست  انجام دهیم ، سرانجام کسی، کلید موفقیت ما را تحویل خواهد داد.اگر می خواهید موفقیت واقعی در زندگی خود ایجاد کنید ، باور داشته باشید که خود شما هستید که زندگی خود را خلق می کنید.

ممکن است سخت به نظر برسد، اما اگر به روش درست به آن نگاه کنید ، در واقع قدرت دهنده است. زیرا اگر خود شما مسئول شکست خود باشید؛ می توانید زندگی خود را به سمت بهتر تغییر دهید.

قبل از اینکه بخواهید کار دیگری انجام دهید ، وقت آن است که کنترل خود را بدست گیرید. وقتی باور کنید که می توانید زندگی مورد نظر خود را ایجاد کنید ، به جای اینکه منتظر اتفاقات خوب باشید ، خود را در مسیر رسیدن به ثروت و موفقیت قرار دهید.

۲۳ مهر۱۳۹۹