حس خوب
5 پسند
    

حمید نصیرزاده: احساس خوب من به زندگی به این دلیل نیست
که همه چیز بر وفق مرادم است؛
بلکه ایمان دارم هنگامیکه احساس خوبی
از خود و زندگی‌ام داشته باشم
همه چیز بر وفق مرادم خواهد شد.

۲۵ مرداد۱۳۹۷